Turn Back

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA ONAY FORMU İLE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAY FORMU

LifeClub Sağlıklı Yaşam Hizmetleri A.Ş. (“Şirket”) tarafından “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Onay Formu”nda detaylı olarak yer alan kişisel verilerinizin, sözleşmesinin ifası ve kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ve finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri haricinde, aşağıda belirtilen hususlara ilişkin olarak ve Şirket tarafından sunulan hizmetler kapsamında her türlü bilgilendirme, anket, tanıtım, davet, etkinlik vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma Ticari Elektronik İleti (arama, sms, mail vb.) gönderilmesi ve ilişkili kişisel verilerinizin kayıt altına alınmasına, işlenmesine, saklanmasına ve iş ortaklarımızla paylaşılması hususunda açık rızanızı talep ediyoruz:

 • Kişisel veriler kurum tarafından sağlıklı yaşam danışmanlık hizmetleri kapsamında; (i) sağlık yönetimi için hekim rehberliğinde kişilerin sağlıkları ile ilgili rehberlik alınması; (ii) spor, beslenme, uyku düzeni, zihin sağlığı, bağışıklık sistemi, kronik hastalıklar gibi takibi ile yaşam kalitesinin iyileştirilmesine.
 • Sağlıklı yaşam ile ilgili ürün ve hizmetlerin satışının gerçekleştirilmesi, farklı firmalardan alınan avantajlı kampanyaların elektronik eposta, SMS, bildirim ve/veya arama yöntemlerinin kullanılarak bilgilendirme yapılması ve gerektiğinde üyeye özel kampanya oluşturulması ve bu kapsamda üyelerin bilgilendirilmesine.
 • İleride sağlanacak her türlü sağlıklı yaşam içerikleri ile kişilerin bilgilendirilmesi, doğrudan aranması, mobil uygulama ve web portal üzerinden anket, araştırma ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesine.
 • LifeClub, ASG ve/veya işbirliği halinde olunan şirketlerin sponsorluğu dahilinde ödül, hediye, çekiliş programlarının uygulanmasına.
 • Kimlik teyidinin yapılmasına.
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi hizmetleri ile bilimsel çalışmalar yapılması.
 • Randevu alınması halinde randevu hakkında haberdar edilmesine.
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesine.
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesine.
 • Hastane ve tıp merkezleri ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişki teyidi veya bu kurumlarla sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması ve gerekmesi halinde sağlık hizmetleri finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgileri paylaşmasına.
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılmasına.
 • Hastane ve tıp merkezlerinin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirleri almasına.
 • Sunulan, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, sağlıklı yaşam danışmanlık hizmetleri, amacıyla sağlık hizmetleri kullanımını analiz etme ve sağlık verilerini saklama, çıkan sonuçlar doğrultusunda Kişilere önerilerde bulunmak amacı ile izinli iletişim kanalları üzerinden erişimde bulunmasına.
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin teminine.
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerine ilişkin bilgileri muhafaza edilmesine.
 • Bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, üye/müşteri memnuniyetinin arttırılması, araştırma yapılmasına.
 • Ödeme, bonus, indirim vb durumlar için yapılan harcama tutarlarının takibi, kullanımı, Üyelere sağlanacak olan avantajlar, satış koşulları, indirimler ve benzeri amaçlar doğrultusunda Acıbadem Sağlık Grubu dahil olmak üzere diğer farklı tedarikçiler ile ile gerekli bilgilerin paylaşılmasına.
 • Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, LifeClub Online Platform’un işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi.
 • Tarafınızla telefon, sms, elektronik posta ve diğer sair araçlarla iletişime geçilerek Şirket faaliyetleri ve hizmetleri kapsamında bilgilendirme, hatırlatma ve tıbbi yeni gelişmeler ile Şirket tarafından sunulabilecek yeni hizmetler hususunda bilgilendirilme yapılması ile özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla işlenmesi ve tarafınızla iletişime geçilmesine.

“Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Onay Formu”nun tarafıma verildiğini, tarafıma tam olarak açıklandığını, ŞİRKET’e bildirdiğim her türlü kişisel bilginin ŞİRKET tarafından işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin yukarıda yapılan bilgilendirmeyi okuduğumu, incelediğimi, değerlendirip anladığımı ve KVKK kapsamında başta kişisel verilerim olmak üzere, özel nitelikli kişisel verilerim ve kişisel sağlık verilerim ile veli sıfatını haiz olduğum yeni doğan çocuğuma ait olan her türlü kişisel verinin, özel nitelikli kişisel verinin ve kişisel sağlık verilerinin yukarıda belirtildiği usul ve esaslar dahilinde işlenmesine, saklanmasına, üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara aktarılmasına AÇIK RIZAMIN olduğunu, kanunun şahsıma tanımış olduğu hakları bildiğimi ve işbu belgeyi okuyup anladığımı, yukarıdaki bilgilendirmeler çerçevesinde kişisel verilerimin, kişisel sağlık verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin ŞİRKET tarafından işlenip yine yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda başta ŞİRKET ve hakim ortakları olmak üzere üçüncü kişi kurum ve kuruluşlar ile paylaşılmasına ve 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında ŞİRKET tarafından veya bir aracı firma vasıtasıyla tarafınıza şirket genelinde sunulan hizmetlere ilişkin telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti ile yapılacak tüm tanıtım, kampanya ve bilgilendirme mesajı gönderimine ilişkin AÇIK ONAYIMIN olduğunu, kanunun şahsıma tanımış olduğu haklarımı bildiğimi ve işbu belgeyi okuyup anladığımı, yukarıdaki bilgilendirmeler çerçevesinde kişisel verilerimin, kişisel sağlık verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin ŞİRKET tarafından işlenip yine yukarda belirtilen amaçlar doğrultusunda başta ŞİRKET ve iştirakleri olmak üzere üçüncü kişi kurum ve kuruluşlar ile paylaşılmasına onay verdiğimi kabul ve beyan ederim.

Free Download

SIGN UP FOR THE LIFECLUB BULLETIN

Let Us Call You

LifeClub is a Acıbadem Health Group Company.