Geri Dön

LifeClub Kişisel Verilerin Elde Edilmesi ve İşlenmesi ile İlgili Bilgilendirme Metni

LifeClub Sağlıklı Yaşam Hizmetleri A.Ş. (“Şirket”) olarak "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, işbu aydınlatma metni çerçevesinde aşağıda açıklanan hususlar ile ilişkili meri kanunlara uygun olacak kişisel verileriniz toplanabilecek, saklanabilecek, işlenebilecek ve aktarılabilecektir. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi politikamız, tarafımızdan sunulan hizmetlerden yararlanan müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile birlikte çalışılan tedarikçi, pay sahiplerimiz iş ortağı veya işbirliği yapılan şirketlerin, kurum ve kuruluşların müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer herhangi bir şekilde bizimle ilişki tesis eden diğer gerçek kişilerin elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir.

Şirket olarak kişisel verilerinizin güvenliği için gereken hassasiyeti göstermekteyiz. Bu nedenle Şirket, her türlü kişisel verilerin başta KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işlenerek mümkün olabilen en iyi şekilde muhafaza edilmesi için büyük çaba sarf etmektedir. Bu bilinçle, Veri sorumlusu olarak, KVKK çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi politikamızı açıklamak üzere işbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni’ni hazırlamış bulunmaktayız.

1. Kişisel Verilerin Elde Edilmesi, İşlenmesi, İşleme Amacı ve İşlenme Süresi

Şirket, veri sahibinin açık rızasıyla ve/veya KVKK’nın 5. ve 6.maddelerinde öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın genel ve özel nitelikli kişisel verileri toplayabilir, işleyebilir, kayıt altına alabilir ve paylaşabilir.

Şirket tarafından, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, KVKK ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın sair tüm kanunlar, bu kanunlara bağlı yönetmelikler, tebliğ ve diğer tüm yasal düzenlemeler ile ilgili mevzuatta belirtilen hükümler dâhilinde kişisel veriler işlenebilmektedir.

Müşteri, müşteri adayları, çalışanlar, tedarikçi, iş ortağı gibi sıfatları veya ürün hizmet talepleri nedeniyle gerçek kişilere ait kişisel veriler elektronik ve/veya fiziki ortamlarda toplanabilmektedir. Kişisel Veriler, veri sorumlusu Şirket ve temsilcileri, internet sitesi, dijital kanallar, online hizmetler ve hizmet verilen tüm kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamda, tamamen ve/veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar ve diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Sair mevzuat ışığında ve işbu onay formunda yer alan esaslar ve gerek Şirket’in meşru menfaati doğrultusunda gerekse de faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı veya benzeri kanallar aracılığıyla elde edilecek ve işlenebilecek olan kişisel verileriniz, Şirket tarafından aşağıda yer alanlar dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

 • Kimlik bilgileriniz; Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, doğuma ilişkin hekim/kurum bilgileri ile sağlık verileri, sigorta veya sözleşme/üye protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz.
 • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri/üye temsilcileri ya da müşteri/üye hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.
 • Muhasebe Bilgileriniz: Kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması ve üyelik kapsamında sunulan hizmetlerden faydalanılması kapsamında özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz.
 • Şirketimizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz.
 • Sağlık Bilgileriniz: Akdedilecek olan üyelik sözleşmesi kapsamında hizmet aldığınız başta Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş.’ye ait hastaneler ve/veya tıp merkezleri olmak üzere diğer sağlık hizmet sunucularından alınan laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, kan grubunuz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü kişisel verileriniz.

Şirket tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Kimliğinizi teyit etme.
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.
 • İlgili mevzuat uyarınca kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Şirket iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi.
 • Şirket tarafından müşteri/üye memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması.
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Sağlık hizmetlerini geliştirme ve bilimsel çalışmalarda kullanma amacıyla analiz yapma.
 • Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından üyelik hizmetlerinizin finansmanı, alınması halinde tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında talep edilmesi halinde ve yazılı izniniz olması halinde özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi.
 • Ödeme, bonus, indirim vb durumlar için yapılan harcama tutarlarının takibi, kullanımı , Üyelere sağlanacak olan avantajlar, satış koşulları, indirimler ve benzeri amaçlar doğrultusunda başta Acıbadem Sağlık Grubu olmak üzere diğer farklı tedarikçiler ile gerekli bilgi paylaşımı.
 • Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, LifeClub Online Platform’un işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi.
 • Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması ve anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi.
 • Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi, özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması. Hizmet kalitemizin arttırılması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması konusunda, satış pazarlama faaliyetleri ve ödeme planları ile ilgili bilgilendirme çalışmalarında kullanılma veya açık pozisyonların değerlendirilmesi sonucu işe alım süresinin başlatılabilmesi.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Şirket veya hakim şirketlerine ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Veri Güvenliğinin Sağlanması

Veri Sorumlusu sıfatını haiz Şirket, Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve mezkur verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla teknolojik imkanlar da göz önünde bulundurularak, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla, yetki vermiş olduğumuz temsilcilerimiz, çalışmakta olduğumuz kurum, avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, özel sigorta şirketleri, yurt içindeki sistemlere ve Şirket’in bağlı bulunduğu şirketler topluluğu bünyesindeki yurt içi veya yurt dışındaki şirket ortaklarımızla ve yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işbirliği yaptığımız diğer üçüncü kişiler ile mevzuata uygun olarak paylaşılabilecektir.

4. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Şirket’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Şirket’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği (Resmî Gazete Tarihi: 24.01.2015 Resmî Gazete Sayısı: 29246)
 • İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Resmî Gazete Tarihi: 30.11.2007 Resmî Gazete Sayısı: 26716)
 • İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik (Resmî Gazete Tarihi: 11.04.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30035)

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, belirlenen gerekli ve yeterli her türlü önlem Şirket tarafından alınmaktadır.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Veri Sahiplenin Hakları

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi olarak sizler, kanun ve sair mevzuat kapsamında:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkını haizsiniz.

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde usulüne uygun olarak talep etmiş olduğunuz bilgi(ler) tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla yasal süreler içerisinde bildirilir.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz Şirket imkânları doğrultusunda özenle ve titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkanlar da göz önünde bulundurularak alınmaktadır. 6698 Sayılı Kanun’un 13. maddesi uyarınca; yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak istemeniz halinde ilgili taleplerinizi;

 • Atatürk Mah. Feza Sok. No:3, Ataşehir/İstanbul, Türkiye adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile “Kurumsal Sekretarya” departmanı dikkatine Zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak gönderebilirsiniz,
 • Noter kanalıyla gönderebilir,
 • lifeclub@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla ve/veya,
 • LifeClub’a hitaben yazdığınız “word veya pdf.” formatındaki bir dosyayı güvenli eimza ile imzalayarak kvkk@lifeclubapp.com.tr ‘a e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak ve/veya,
 • Mevzuatta öngörülen diğer usullere uygun olarak iletebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi Başvuru Formu’nu doldurarak ve yukarıda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

Kişisel veri sahibi tarafından veri sorumlusuna yapılacak başvuru formuna www.lifeclubapp.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ücretsiz İndirin

E-BÜLTEN ALMAK İSTER MİSİNİZ?

Sizi Arayalım

LifeClub, bir Kuruluşudur.